Adventu Pankhoi ah among

Adventu ung bi a Pankhoi ah mong.

Mei mde cuh hma lo ci. KPhli cuh ghün kyo nak mdang nak lah a lung ung ka cuh Bawi Jesu mdang a kia ci.

Add new comment

1 + 17 =