Bawiyeisu läk neh ghünom nak ah among.

Bawiyeisu yum äp neh ghün om nak (Christian Life) ci nak ki cuh Bawi khanpughi on ng'khong-gei neh (to be friend with the Lord) ghün om nak ah ni bä ng'khai nak (gift) ah kyak ci ciah Papashangpughang Francis no na m'thei m'äi gui ci. A cun ah Bawi khanpughi on ng'khong-gei neh ( friendship the Lord) ghün om nak no mi mät-hta gein vai neh om nak gui (dreariness of individualism), ghunkhaw kä ni ca mäh ah om nak gui (meaningless), m'hni nak kä om ca mäh ah ghünom nak gui (loveles) lah khaw m'dek khan ah mi ghün om nak ung ng'ngaih-u vai i kä om ca mäh ah ghün om nak (hopeless life) gui ung ka gui ung ka no nak na phoin hlak gui ca kyak ci ciah Papashangpughang Francis no an m'thei m'cäi gui ca kyak ci.

Twitter

Pope Francis

Add new comment

4 + 4 =