Khanpughi lah Caa Kcho thungman - A hngih nak ( Part - 2 )

Caa kcho gui cuh Khanpughi kä mi yum pha ge ung Khanpughi ci ah pyein ge man ci gui ah kyiak ci. Kcho gui ah mlung ung Khanpughi cuh om pi man ci. Caa Thungman lah Khanpughi cuh nghloi khai ah pyein man ci gui ah kyiak ci. Sin a video cuh Pughi Pighi gui on Yum nak mkhän pe gui a kyiak ci.

Add new comment

2 + 15 =