M'va kho dimgei ba vai

Ghünkhaw dim gei hléi van yei kyai neh om ba yop vãi àh ktai gü suh shan vãi. Khawng mang bilo ci gùi àh mlung ngngaih ät yop hléi khaw chang van yei kyai neh om ba yop vai ci neh pyein ci.
Bilo ci gui àh khmaw thoi gui àh bü ceng nek cu K'khanpughi naw pe gui khai. A i bi ung phi K'khanpughi àh ma neh suhshan ktai gü vãi ci neh pyein ci. Hang ghin yah ung khawmdek a van ka nák úng phi shih law k'hnüüp hteh pui vai kä om ung i àh kä mawng khai ci neh pyein ci.

Add new comment

5 + 3 =