Phyon ca Bawi a om lo tu yah ung a i mi ci khai ang?

Adventu yah ung a i bi vai
Bawiphaya Phe Ha naw Kphyon ca Bawi a om law tu yah úng i àh om ih vai lah ng'lami hta Maria a kyaä mah law àh mawng gui a pyein hlak àh kyã k'ci.

Add new comment

7 + 4 =