Papahangpughang no a pyein ah k'chüi m'kha.

A täng hta ah suh shan k'tai güi nak ni, tumat no tumat gung tot tu neh ghün om nak gui ni, mi m'lung mi k'thai-gui m'chüh neh mi ghün om mi bi loh gui ni, mi yai kyai nak gui lah mi thüi-hlei nak gui ng'bong ng'pai neh mi ghün om nak no (the reconciliing work of God) ci neh pyein ah k'khnapughi no a bi loh ah k'chüm ng'gei nak ba (reconciliation) yah k'shoh pang na k'hmon pe gui ca kyak ci caih Papashangpughang Francis no na m'thei m'cä gui ca kyak ci.

#twitter#ApostolicJourney#Canada

Add new comment

10 + 4 =