Christian pahta gui ät vai ah among.

Christian Unity ce pyein nah Christian pahta gui a van ät nak ci cuh bä ca Paul Lu vai hlü ah k'khanpughi no a na chüi thäm nak gui ah lam ah kyak ci. Cun na kya hleih, Christian gui mi ät nak vai ah mi bi loh yah ung, mi mät ka vai bäng mi bi, mi ng'yak hlü gui cuh mi nong ghüt u neh, Bawi ah k'chüi k'aw mi ng'ngai neh ät yop nak vai tünpong neh mi bi hing vai ah Bawi no tünpong neh a na bi loh pui gui vai ah mi chüi thäm vai hlü ci ciah Papashangpughang no na m'thei m'cäi gui ca kyak ci.

Add new comment

2 + 9 =