Dai Nglam

Kcho gui cuh pakkhui a he he om ci. A cun a hlo ah amät a thungyo mong lam om ci. Dai ci cuh pakkhui tumat a kiak ci. Ami nglam ni tu ha ci. teng tu vä.

Add new comment

9 + 10 =