Kcho gui ah thung man gui

Kcho gui ah thung man gui cuh ni ci ang?

Mikmi kcho gui cuh mi thung mi bi lo gui ni ci gui a om a kho a mi ngawng vai gui phih om khai. Zu awk cuh ni ci ang? Kcho ci cuh Zu awk ci gui a pakkhui ah kya ci.Ngawng vai ang? Kbe tum mä ngawng vai ang? Thum vai ang? Mi ngngah tüh vai among a kya ci. Kchang ci cuh a ngngah tüh phäh phäh om ci. Ngai tu vä.

Add new comment

5 + 3 =