A k'chuk vei nak kyün-k'hngüp ng'neng.

Kyám ah ei a mgái ba (Mt 8:1-4; Lk 5:12-16)

40 Kyám ah ei tumat cu a mà ah lo ne mkhúk dòòng ne “Bói o, na ngyákhlǜ ah kya ung, kei na na mgái ba hnging ci,” ci ne nghuina ci. 41 Yèisu no ani kchǜkhngà ne a kut gän neta ani tòòn ne “Ka ngyahlǜ ci. Théing ne gái ba ä,” ci ne be ci. 42 A pyéin vai am kyám cu ani ungka lut lo hleih théing ne gái ba ci. 43 Yèisu no “A u am phih kä na pyéin èin vai ah na ngngaihnák vai. 44 Cun tu paang ah phih ktàigǘ ngvái am na kyä na khmuh vai. A kcàng ah na gái ba ah mòòng a ngdáng vai ah Moses ah mtheimcä̀i ah hlo ah péittáknák na bi vai,” cii ah mcä̀i khaä́t ne a ktén ah tǜi ba ci. 45 Ani cu hteit ba ne cun ah a mòòng ngak hleih Yèisu cu pìgò ah a ngdáng ah kä lut hnging ne a kpùùng yung ah om láng hleih phih a phéphé aka gùi cu ani ah ngbuum lo ci gùi.

Add new comment

11 + 5 =