K''khanpughi ah ng'thu k'ni (Good News) pyein hlak vai ah a mong.

M'shi nak Sacramentu gah pui ca k'chang päng no k'chang gui m'hni nak on k'chang gui ka vai ah bi bi hlu ah k'khanpughi ah ng'thu k'ni (Good News) cuh k'chang gui on mi m'thein m'kan tu gui neh mi pyein k'hlak vai ah k'khanpughi no a na tüh gui ah kyak ci ciah Papashangpughang Francis no na m'thein m'cäi gui ci.

M'shi nak Sacramentu gah pui ci phung cuh ng'dan tu düt neh om en neh k'khanpughi ah m'hni nak lah k'khanpughi ah ng'thu k'ni a van no a hmat tu vai ah lam gui shui shem neh mi pyein k'hlak vai hlü ci ciah Papashangpughang Francis no na m'thei m'cäi gui ca kyak ci.

Add new comment

2 + 17 =