K'shuh tum poi (Palm Sunday) ung ng'yaak vai ah ng'thuu k'ni.

Yèisu Pilatu ah ami hteihpüi

(Mt 27:1-2; 27:11-14; Lk 23:1-5; 23:13-25; Yhn 18:28-40)

1 Khòngói htá ah ktàigǘ ngvái gùi no kshèng ne kchààng ngvái gùi ni, kchümcä̀ikshǜm gùi lah yùng bói gùi mah ah nìna u ne Yèisu cu khit neta Pilatu am thak ci gùi. 2 Pilatu no phih Yèisu am “Nang Judeu kchààng gùi ah shangpùghang ah na kya ci ma” ci ne ngshi hleih Yèisu no “Na pyéin ci ah kya ci,” ci ne mshàng ba ci. 3 Ktàigǘ ngvái gùi no Yèisu am a pä̀ä̀ngpä̀ä̀ng kpuk ci gùi. 4 Pilatu no “Nang no mkhá ät phih kä na mshàng ba gùi ci ang. Ami ning kpuk dá khmà ci cu na hmat vai,” ci ne ngshi ba mä́ ci. 5 Yèisu lä́i no mkhá ät htá phih kä mshàng tu ba hleih Pilatu cu cä́i ci.

6 Paschal khngǘp ung kyùm ci gùi ungka ami shaan ah tumat cu chah ba màn ah kya ci. 7 Cun yah ung khò bói nghngúngtukpüi ne kchààng ngón ca gà gùi on a täng ah ami chúm ah Barabbas ngmìngna kchààng tumat om ci. 8 Kchààng ngbuum cu kài lo u ne ami gah màn cu shààng u hleih 9 Pilatu no “Judeu kchààng gùi ah shangpùghang ka chah vai nami ngyahlǜ ci ang” ci ne ngshi gùi ci. 10 Ktàigǘ ngvái gùi no vaamneeng na u ne Yèisu ami àp cu Pilatu no hmat ci ah kya ci. 11 Ktàigǘ ngvái gùi no Barabbas ami shaan vai ah kchààng ngbuum gùi cu tók gùi ci gùi. 12 Pilatu no “Cun ah a kya ung Judeu gùi ah shangpùghang cu a i ah ka ci vai ang” ci ne ngshi ba gùi mä hleih 13 ngami no “Ani cu kyàng ä” ci ne mla ci gùi. 14 Pilatu no “Kä kbǘ a bi a i om hleih ang” ci ne ngshi ba gùi hleih “Ani cu kyàng ä,” ci ne mla lo píhtí ci gùi. 15 Pilatu no ngami a myèi gùi vai ah Barabbas cu chah ba ne Yèisu cu mghuih hlak gùi neta ami kyàng vai ah àp gùi ci.

Yèisu am nghlìng lùchǜm ami kbǘn

(Mt 27:27-31; Yhn 19:2-3)

16 Cun kòn ah gàkáp gùi no Yèisu cu maang im kkyòòng ah luhpüi ne gàkáp ngnòng ät chü ba ne kbuum gùi ci gùi. 17 Yèisu am hlui ngshäi a hlèn mhlui u ne nghlìng ngkói pyààng ne a lù kkhaan ah kbǘn u ne 18 “Yèi gái ä, Judeu shangpùghang o,” ci ne mlep ci gùi. 19 A lù cu vài púm on that ci gùi. Yèisu cu mshì on phih mthui ci gùi. Mkhúk dòòng ne mtaam ci ah ngshéi ci gùi. 20 Yèisu cu ami mlepmhle kòn ah hlui hlèn hlút ne a hlui mhlui ba neta ami kyàng vai ah hteihpüi ci gùi.

Yèisu no shingmkang ktùng kkot ci

(Mt 27:32-33; Lk 23:26-43; Yhn 19:1-7)

21 Alexander lah Rufus ah ani pá, Cyrene khò aka lo ca Simon cu shingmkang ktùng a kkoh tu vai ah língna ci gùi. 22 Caalvary ci ah Golgotha ah Yèisu cu hteihpüi ci gùi.

Yèisu shingmkang ktùng ung ami kyàng

(Mt 27:34-38; Lk 23:33-34; Yhn 19:18-24)

23 Yèisu am a ók vai ah myrrha tui kkhá on kcoon ah càpyìt tui tu u hleih Yèisu no kä o ci. 24 Yèisu cu kyàng u neta amimät phähphäh kah vai ah mshüih tok ne Yèisu ah hlui ngpài ci gùi. 25 Khòngói täng, khngǘp mkhiin kko yah ung Yèisu cu shingmkang ktùng kkhaan ah kyàng ci gùi. 26 Ami ngónnák ah mòòng mdáng ne “Judeu gùi ah shangpùghang,” ci ne gu ci gùi. 27 Yèisu on a kòng-ät ah mguk’èi khngih cu kpat täng ah tumat, k’eng täng ah tumat kyàng tu goi ci gùi.

28 “Kä a kní gùi on ät tu ca ngngaih tu ah kya ci,” ci ne mcä̀inák ung om ci cu a bé vai ah phäh ah kya ci. 29 Lamkhteit gùi no hlühläih u ne “Khòim phye ne khngǘp kthùm on co ba ca kchààng, 30 shingmkang ktùng ungka namät no namät kphyón ä,” ci ci gùi. 31 A cun ah hlo bä̀ ah ktàigǘ ngvái gùi lah kchümcä̀ikshǜm gùi no phih Yèisu cu gaih tu u ne amimät goi no ami pyéin cu “Shin ah kchààng cu a hngei lä́i kphyón màn ci. Amät no amät kä kphyón hnging ci phäih néi. 32 Keimi no hngu ne kami yùm vai ah phäh ah Israel shangpùghang Khrìstù cu tuhbäih shingmkang ktùng ungka kyum lo hlä,” ci ci gùi. Yèisu on a kòng-ät ah ami kyàng tu goi no phih mlep tu ci goi.

Yèisu a hngùùn kät ci

(Mt 27:45-54; Lk 23:44-47; Yhn 19:28-30)

33 Khngǘp nglùng kci güt ung lèng ne khòk’ói täng, khngǘp mkhiin kthùm ah chüt, khòmdek púm ung khmüp pìlìshìng ci. 34 Khngǘp mkhiin kthùm ah kya lo hleih “Eloi, Eloi lama sabachthani” ci ne a kya ah mla ci. “Ka Kkhaanpùghǘ o, ka Kkhaanpùghǘ o, a i ah kya hleih kei cu na na nong ci ang” ci ne a pyéin hlǜ ah kya ci. 35 A pèi ah ngdǘi ci gùi ungka a mshah no “Elijah chü ci,” ci ci gùi. 36 Ngami ungka tumat no dóng lo ne tuikpaan cu càpyìttui kthui ung kphùm ne vài púm mlói ung khoh neta Yèisu am pe hleih “Om cang ä. Ani kcha ba khai ah Elijah lo khai mä. Mi teng kò,” ci ci gùi. 37 Yèisu cu a kya ah kpanmcai khai ah mla neta kät ci. 38 A cu vai am khòim kkyòòng aka ngshùng yih cu kkhaan akano kka ah ngtäih ne khngih ah ngbò ne ték ci. 39 A cun ah mla ne a shih cu a mà ah ngdǘi ci ah kchààng phyamah gàkáp bói no hngu ne “Shin ah kchààng cu Kkhaanpùghǘ ah htá kcàng ah kya ci,” ci ci

Add new comment

7 + 12 =