M'hni nak lah dim kyäp nak ah mong.

M'hni nak cuh dim kyäp nak lah ät nak vai ah tumat bäng ah lam ma kyak ci ciah Papashangpughang no pyein ci. Mät no mät gän ap nak ah m'hni nak on dim kyäp nak cuh mi pyang hing ciah kyak ci ciah Papashangpughang no khawm'dek khan pum ung dim kyäp nak a om vai ah Christians pa-hta gui khong bang ci gui ah a vai hta gui a mi ng'bum nak ung pyein ci.

M'hni nak no vah ng'mung-ng'gein nak gui m'shih hing ci, m'hni nak bäng no vah kä ta-gaa nak gui m'chüt näng hing ci, m'hni nak no vah mi k'chang paw gui ka vai na ng'ngaih tüh hlak gui ci, m'hni nak no vah ät hta neh mi ghün om vai ah lam na pyan pe gui ci ciah Papashangpughang no na m'thein m'cä gui ciah kyak ci.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-10/pope-francis-homily-moment-christian-prayer-peace-rome.html

 

 

Add new comment

3 + 10 =