Pa-hta gui a van ät neh ng'bi vai ah a mong.

Papashangpughang Francis no k'chü m'gein nak lah ng'khong-gei nak a om vai ah a täng ah vuin vai neh, ät neh mi bi loh ghom ko ciah Puk-tah pa-hta gui lah Catholic pa-hta gui na chü phong gui ca kyak ci.

Papashangpughang Francis no, tuh chü cuh k'kyong khui ät ah mi kyak ca khaw m'dek k'chang gui a van lah mi om nak ah mi khaw m'dek cuh ng'ä-ng'cä nak ni kyüih kyok nak gui on mi bü-awt ca kyak ci ciah papashangpughang no pyin ci.

A cun ah k'chang gui lah mi om lah ah mi khaw m'dek cuh ng'ä-ng'cä nak ni kyüih kyok nak gui on mi bü-awt ca kya hleih pa-hta gui mi ät neh mi ng'thu ng'hta neh, a täng ah mi ät neh mi ng'düh thoh, mi ng'bi vai hlü ci ciah Papashangpughnag Francis no June k'cha (17) k'hngüp ung Thai ghuin khaw ah ka puk-tah pa-hta lah Catholic pa-hta (deligate) gui on Vatica khaw ah a mi ng'hnguh yah ung pyein ca kyak ci.

A cun ah ät yop neh a täng ah ng'bing-loh nak ung, a  k'tung pi ah du-dong yaica ci gui lah k'chang gui no i ah kä mi hlui tä tu gui ah k'chang gui gung tot tu gui vai ciah Papashangpughang Francis no pyein ca kyak ci.

https://bit.ly/3OuGqIR

Add new comment

1 + 13 =