Shing kthum Khanpughi tumat ng'äi

Nglung ngloh: Kami Boi Khanpughi aw nang Boi ah ng'ming theing cuh khaw mdek ah khan pung ung a nghtei ah bä neh na ngming thang ci.

1. Nang Boi noh na ghui kut awn na zon vai am om law ci gui ah khanmopi ni na tüi hmüt pian tham gui ah ai hli kcha ni gui cuh teng neh ngngaih tüh ung kchang cuh i hlawk hma ah na mthei mhta law hma ci ang?

Nglung ngloh:

2. Ani cuh khanhtapup gui ah kaa tu ba ah na zu mcha law ci ah lu kam cuh bä ngmang mchüt ngnäng nak gui awn na zuk pin khon law ci na tüi hmüt gui päng uk hlak gui zop neh tah na kho kaa zah na tha ci.

Nglung ngloh:

3. Na tüi hmüt gui päng a van hto me hlei pat ngnü gui ung leng neh kho mdek khan om khan zawng kphu kkha khi hla gui pin le tui li nu k'om nga nu gui van lah tu li khan k'om gui cuh na zu m'cha law gui zop ci.

Nglung ngloh:

 

Add new comment

4 + 4 =