Yum nak kä täng ci goi

Catholic Yum nak lah a hei yum ci ah hmo ktho goi

Yum nak kä täng cuh kat nak a kä kyak ci. A u phih yum nak phäh phäh om ci. A i hlok cha ng'ge neh om vai ci cuh hlü ci. Shin a Video ung teng tu vä.

Add new comment

5 + 11 =