Bawi Yeisu kshangpughang ah a kyaak nak ka Poi khngüp

Kchang gui no gndüi ne  dan ci gui.Khongmang gui no phih "Ani kchang hgnei kphyon man ci. Khanpughi ah kchristu ah a kya ung a mät kphyon hä, ci neh m lep ci gui. Kho mtät gui no phih ket u ne ani hühhlong u neh kthui m uih tui pe neta "Nang cu Judeu gui ah shangpughang ah na kya ung na mät no na mät kphyon ä, ci ci gui. A lu kkhan na phih "Shin cu Judeu shangpughang Nazareth Yei su, ci ne Greek, Latin lah Hebrew kchüi in guk ci gui. Ngbat tu ci ah mguk ei goi ung ka tumat no "Nang, Kchristu ah na kya ung na mät kphyon neh kei ni phih na kphyon goi ä," ci neh Boi ghüh tu ci. Tumat läi noh cün mcä neh, "Nang cuh na kat ah phäh ah shin ah yai lang neh kkhangpughi kä na kyih ci ang. Nik ni cuh gah khin ne ni gah ci.Ni om on khin hlei vah ni gah ah kya ci. A ni cuh a kshe a pi ah phih kä bik ci," ci ne tah Yeisu am Pyein neh "Boi o, na kho ah na gok ba ung kei na shüm ba ä," cik ci. Yeisu noh " Nang am ka pyein cuh tuhngoi keimah ah Paradisu ah na om tu khai," ci ci.

Add new comment

3 + 2 =