Confession among a k'thum nak

Confession among

Confessio ciah kchang phyion nak among cuh avan no kä yum ci. Catholic yum nak ung cuh Bawi Jesu mät no abi ghüt ci neh kami yum ci. Kchang no kchang a i hlok cha phyion hnging khai ang? Ng'ngai tu vä.

Add new comment

12 + 1 =