Jesu ah Nu lah phäi naü gui

Jesu-ah mät zah gùi.

( Mt- 12:46-50; Mk- 3:31-35 )

19 Cun kon-ah, a nú ni, anàü gùi ni cuh Báwi-ah lo u neh k’chàng thet k’hma hleih a pèi-ah kä gok hnging ci gùi. 20 “Na nú ni, na nàü gùi ni nawh ning hnguh hlü u neh a k’pùng-ah ng’düí ci gùi,” ci neh Báwi àm m’thein u hleih 21 Báwi nawh “Khãn-pughí-ah k’chü ng’za neh läk ci cuh, ka nú, ka nàü-ah kia ci gùi,” ci ci.

 

Add new comment

9 + 8 =