K'hmo gui vai hlü ah kya vai

Hlüng tài pí k’bäih ci cuh, a u ang?

  Cun zah-ung, a-hlu-läk gùi, Jesu-ah lo u neh “Khãnmòpí ghin khàw ung a u ng’vái pí ci ang?” ci neh ng’si u hleih, 2 ani nawh a k’hmó tumat chüneh a-hlu-läk gùi-ah ng’lùng-ah m’düih nehtah, 3 “kei nawh a k’càng ka piéin cuh, nami m’lùng ng’ngaih piàng tham u neh sin-ah k’hmó-a hlo-ah kä nami kia-ung, Khãnmòpí ghin khaw ung kä nami gok tu khai. 4 Cun-ah kia hleih sin-ah k’hmó-a hlo-ah a mät nawh a mät a m’lùng m’zo m’nem ci cuh Khãn-mòpí ghin khàw ung hlüng tài pí k’bäih ci,” ci ci.

k’Chàng-àm, lam k’sé, kä m’süm vai.

5 Kei ah ng’mìng-awn, sin-a hlo-ah a k’hmó m’om tu ci nawh kei mät na m’om tu ci. 6 Kei, na zùm ci-ah, k’hmó tumat kù, kat-ung gok hlak ci cuh a gòn ung gòt-lung, ’khäi neh tui-núli ung súm-èi vah bä tu bà khai. 7 Sin-ah m’dek ’khãn-ah katnák om neh kä ni tu láng pang hleih phih, kat lam m’süm ci-ah k’chàng-ah phäh-ah, k’chün tu pí khai.

8 Nakut-khaw nawh a ning kat hlak ung nakut-khaw tupit-ä. Kut-khaw ng’kiüm-ah zái-cãnák ng’däih-ah mei-ung na luh-atah na käü kä ng’kiüm hngá hleih a k’cùm-ah ghinnák ung na gok vah, bä tu bà khai. 9 Namik nawh phih a ning kat hlak ung namik k’pät neh ghot-ä. Mik-ui ng’kiüm hleih zái-cãnák ng’däi-ah mei k’däi-ung, na luh-atah mik-ùi vang-awn, ghin khaw ng’dün-ung na gok-ung bä tu bà khai.

10 Nangmi nawh sin-ah a k’hmó tumat phih, kä nami ploh cheih eìn-vai ah, ng’ngaih nák vä. Kei nawh ka piéin cuh, ngamí-ah Khãnhtapup gùi cuh, Khãnmòpí-ah om ci-ah, ka Pá Khãnpùghí-ah a mà-ah, a ng’täih-ah om ci gùi. 11 (A i-ah kia hleih ci ung  k’chàng-a Htá cuh chük-maih ci, a sui-lei, a k’phión vai-ah phäh-ah lo ci.)

Chük-maih ci-ah Htòme. (Lk-15:3-7)

12 Nangmi nawh a i-ah mä, nami ng’ngaih? k’chàng tumat nawh Htòme phiã asäm nák-ung-kah, tumat maih hleih cun-ah k’chàng nawh ’kokip-lei ’kocuh khaw m’htung-ah nawng èin ghüt net, maih ci cuh, hteit neh sùi bà khai-ah kä kia ci ang?        13 Cun-ah maih ci cuh a hnguh lo bà ung kä maih tu ci-ah ’kokip lei-’ko-atah maih ci te-ah phäh-ah zèi tu pí khai ci neh nangmi-àm a k’càng-ah ka piéin ci. 14 A cun-a hlo-ah, Khãnmòpí-ah om ci-ah, nami Pá nawh sin-ah a k’hmó gùi ung-kah tumat htá phih, a dí vai kä ng’zák hlü-ci.

Add new comment

6 + 3 =