Pharisees gui a beit lo gui among

Bawi Jesu noh Pharisees gui a beit gui among

 Nami dí lo khai néi, k’chü m’cäi k’süm, Pharisee, ve-kha k’chàng gùi! Nangmi nawh htüng-gük, nan-nan lah ciza cuh, ng’bum ghà-ung, ng’bum ät nami pe ci. M’Cäinák ung cun-a tah, däm tu bà ci-ah k’chü-’hngànák m’cha m’langnák, ni nák cuh, nami ghot ci. Sin-gùi mà neh bi cang neh k’bum ghà-ung k’bum ät cun phih, nawng vai-ah kä kia neh péit vai-ah kia ci. 24 Lam m’süm ci-ah, k’chàng m’dah gùi aw, nang-mi nawh k’pí tumat phih käbòi èin khai-ah ghung u neh Kala-uk tah nami k’düh ci.

25 Nami dí lo khai néi, k’chü m’cäi k’süm, Pharisee, ve-kha k’chàng gùi! Tui m’zak, dàwn gùi, a k’pung-ah nami m’si ci. A ’kiong-ah kä chin chin hleih guh nák, kä htí-théingnák bé neh om ci. 26 Pharisee k’chàng mik m’dah gùi aw, tui m’zak, dàwn gùi, a k’pung-ah a théing-thap vai-ah, a ’kiong lam mà neh m’si vä.

Add new comment

6 + 10 =