K'chang k'phyon vai among

M’Geinnák, kä om ci-ah k’chàng-awn m’tu m’tängnák.

Cun kon-ah, Petru nawh Jesu k’etneh “ka phäí-nàü nawh a na katnák ung a i-chü vei kä m’hlot vai ang? k’chüih vei ma?” ci hleih Jesu nawh piéin bà neh “k’chüih vei ah kä kia ci. 22 K’Chüih-kip vei k’chüih vei,” ci neh nangmi àm, ka piéin ci.

23 Cun-ah kia hleih Khãnmòpí ghin khaw cuh, a mät-ah phãn-ah k’chàng gùi-ah pu-ng’pon, ’chei péit gùi khai-ah, Sàng-pùghang tumat awn täng ci. 24 Ami ng’pon, a täk ’chei péit gùi zah-ung, ngùi pit-phiã, a ng’pon om ci-ah k’chàng, a mà-ah lo püi ci gùi. 25 Cun-ah k’chàng cuh, a pu a thúngnák vai kä om hleih “a mät ung-kah nawh lèngneh a k’chuhtá gùi lah, a khawh-tang a k’om phung zòi neh thúng hlä” ci-ah, a Báwi nawh piéin ci. 26 Cun-ah phàn-ah k’chàng cuh m’khúk-dàwng kóp htá nehtah “Báwi aw, na ’ngài-eì tu-ä. A phù om ci phùng ka thúng khai néi” ci neh ng’hui hleih, 27 a Báwi nawh k’chü-hngà neh a pu a k’om phùng kä sàng-èin bà neh nawng péit ci. 28 Cun-ah  phàn-ah k’chàng cuh, ng’düí lo neh a hteh bànák-ah, ngùi a pit a k’pu tu te-ah, a k’chàng pó hnguh nehtah a gon ung phahneh k’hténeh ka ngùi nà thúng bà-ä” ci ci. 29 Cun-ah ng’hloh ci-ah k’chàng nawh, a pu nák tu te ah k’chàng-ah mà-ah ng’bóp htáneh “kei, nak‘chü-hngà-èi tú ä. A phù om ci phùng ka ning thúng-èi khai néi” ci neh ng’huinák hleih phih, 30 Ngùi mah nawh cun kä ’ngài líng-ah, “a phù kä thúng pha phùng ung thong-ung kiùm hlä” ci neh chúm hlak gùi ci. 31 Cun päng cuh, a phàn-ah k’chàng hei gùi nawh hnguh u neh a kia-ah thuinák tu u nehtah hteit neh ami Sangpùghang àm, cun gùi päng m’thein-tu bà ci gùi. 32 Cu kon-ah, báwi nawh cun-ah k’chàng chü neh “nang k’chàng-’kà, nang nawh kei, na ng’huinák ci hleih na pu om ci phùng, ka ning k’phión péit te. 33 Kei nawh nang ka ning ’phión te-a hlo-ah, nang nawh-phih, na ng’hloh teih-püi, kä na k’chü-hngà hnging cimâ?” ci neh 34 M’Lung k’sé nehtah a pu om ci k’bäit kä thúng bà phã phùng ung gà-káp gùi àm chúm hlak gùi ci. 35 Nangmí phih nami Phäi-nàü-ah kat, nami m’lùng k’hngà van-awn kä nami k’phión ung Khãnmòpí-ah om ci-ah ka Pá Khãnpùghí nawh a cun-a hlo-ah kä ning k’phión gùi khai” ci neh piéin ci.

Add new comment

4 + 1 =