Kyün hloi leng k'hngüp (Ash Wednesday) ung ng'thu-k'ni.

A ngthup ah péittáknák

61 Kchààng ah ning hnguh tu gùi vai ah a kní nami bi vai ngngaihna vä. Kä cun ung Kkhaanmòpí ah om ca nami pá ah a i ngchéng om khai ang. 2 Cun ah kya hleih péittáknák na bi lo paang ung, a kní hlòk ah ngshéi ci gùi no kchààng gùi ah yùm vai ah cagàt gùi lah lamhlòòm gùi ung ami cii ah hlo ah na mà ah tumkkhòòng ne kä na cii vai. Nangmi am a kcàng ah ka pyéin cu ngami cu amimät ah ngchéng gah pyi ci gùi. 3 Nang lä́i cu péittáknák na bi lo paang ung na kpat kut ah bi, na k’eng kut no kä hmat èin tu hlä. 4 A ngthup ah om ne ngthup ci hngu ca na pá no na péitták ah phäh ah ning pe ba khai. A ngthup ah ktàigǘnák (Lk 11:2-4) 5 Nangmi nami ktàigǘ lo ung, kchààng gùi no ami hnguh vai ah cagàt gùi lah lamhlòòm yung ah ngdǘi ne ktàigǘ ci gùi ah kchààng ngshéi gùi ah hlo ah kä nami cii vai. 6 Nangmi lä́i nami ktàigǘ lo ung, kkyòòng ah lut ne kshoh khai neta a ngthuhnák ah nami Pá ah shààng vä. A ngthuhnák ah hngu ca nami Pá no ning kchéng gùi khai. A ngthup ah ei hloinák : 16 Nangmi ei nami hloi lo ung kchààng ngshéi gùi ah hlo ah hmai kä nami mkyum vai. A i ah kya hleih cii ung ngami no ei ami hloi cu kchààng gùi no ami hmat tu guih vai ah ami hmai mkyum ci gùi. 17 Nangmi am a kcàng ah ka pyéin cu ngami cu ngchéng gah pyi ci gùi. 18 Nangmi lä́i ei nami hloi ung nami lù kkhitui on kthuk ne nami hmai mhla vä.

Add new comment

6 + 5 =