Kyün hloi yah ung a k'hngih vei nak kyün k'kngüp.

Yèisu a mǘihmai ngthongnghlat ci (Mt 17:1-13; Lk 9:28-36)

 2 Khngǘp kchuk ngphlä̀n chüta Yèisu no Peitru, Yákùk lah Yohàn chü gùi ne amimät khòmhtuung khlǘng ah kaipüi gùi ci. Ami mà ah a mǘi ngthong ci. 3 A hlui cu kkhaang khaphäng ne hlǜitak vai hlǜ ah bók ci. Cun hlòk ah bók khai ah khòmdek kkhaan ah a u bigui kshòòng no phih kä ci hnging ci. 4 Elijah cu Moses on ngdáng lo ne Yèisu on nghtà ci gùi. 5 Cun kòn ah Peitru no “Bói o, shin ung mi om ah ni ve. Nang kah vai ah tumat, Moses kah vai ah tumat, Elijaka vai tumat, kpyú htá kthùm mi co kò,” ci ne Yèisu am pyéin ci. 6 A i ah kya hleih cii ung, a i a pyéin kä hmat ci. Ngami cu kyǜ aih ci gùi. 7 A cun yah ung khòngmèi no ngami vúm gùi hleih khòngmèi ungka k’ó lo ne “Shin cu a kya ah ka mhni ah ka htá néi. Ani ngngài vä,” a ci. 8 A cun vai am ami pèi ah teng u ne Yèisu kòn ah a u phih kä hngu ci gùi. Elijah lo pyi ne ang 9 Khòmhtuung aka ami kyum lo ba yah ung ami hnguh cu kchààng ah htá shihnák ungka kä a ghün lo ba pha ung a u am phih kä ami pyéin èin vai ah Bói no mcä̀i gùi ci. 10 Cun ah mòòng cu ami mlùng ung ngthup hleih “Shihnák ungka ghün ba ci cu a i a cii hlǜ mä,” ci ne amimät gùi pyéin u neta. 

Add new comment

11 + 1 =