Kyün hloi yah ung a k'tük nak kyüin k'hngüp

Mark 1: 12:15 

12 A cun vai am Muh Khtí no ani cu hlalái mà ah tǜi ci. 13 Hlalái mà ah khngǘp kphlìkip lah mǜ kphlìkip om hleih khòknget no tók ci. Khìhlá gùi on a ät ah om tu ci. Kkhaanhtapup gùi no phih a ngyákhlǜ bipe ci gùi. Yèisu no kchààng shing kphlì chü ci (Mt 4:12-22; Lk 4:14-15; 5:1-11) 14 Yohàn ami chúm kòn ah Yèisu cu Galilee khò ah lo ne Kkhaanpùghǘ ah yèi tu vai ah kchü kní a pyéin lo cu 15 “Khngǘp ngkyǜǜm lo pyi ci. Kkhaanpùghǘ ah khò ng’et lo ci. Ngyu ba u ne yèi tu vai ah kchü yùm vä” ci ci.

Add new comment

4 + 10 =