A phli nak kyün-k'hngüp ng'neng.

Yèisu no khòkshé a ktä́m (Lk 4:31-37)

21 Caapernaum ah ami gok vai am tah, kyǘn khngǘp ah kya lo gé hleih cagàt ah lut ne Yèisu no ngami mtheimtháng gùi ci. 22 Ngami no phih Yèisu ah pyéin gùi yùmmnài ci gùi. A i ah kya hleih cii ung Yèisu cu kchümcä̀ikshǜm gùi vai hlǜ ah kä kya ci. Pacòng kchààng ngvái ah kchüom màn ngtüi ah ngami am mtheimtháng gùi ci. 23 Ami cagàt ah khòknget no a pha ah kchààng tumat om ci. Ani no mla ne 24 “Yèisu Nazarenu o, nang cu keimi on i mi nglak om hleih ang. Keimi na na mdí gùi khai ah na lo ci ma. Nang a u ah na kya ka hmat ci. Kkhaanpùghǘ ah htíthéing ca kchààng ah na kya ci,” ci ne pyéin ci. 25 Yèisu no phih ani cu kshéna ne “Kä kchǜ èin ba ä. Cein ah kchààng ungka lut lo ä,” ci hleih 26 Nghlohnghngóm ca khòkshé no ani cu a knà ah ci ghüt neta a kya ah mla ne ani ungka lut lo ci. 27 Kchààng avan cu a kya ah cä́i u ne “Shin a i cu. Shin ah a mthei kthài mä, a i phäih. A i ah kya hleih cii ung nghlohnghngóm ca khòknget gùi hngo a aa on be gùi hleih a kchü ngngài ci gùi phäih néi,” ci ne tumat lah tumat pyéin ci gùi. 28 Ani ah ngmìng cu a ktén ah Galilee khò púm ung tháng yop ci.

Add new comment

4 + 7 =