Shi ci gui kavai shuh shan a mong

Shin nah Novenver kcha cuh shi pi ki gui ah kchang gui ah phäh a ktung ah ktai güi nak pe vei  ah kcha ah kya ci. A cüin ah kya hleh, A shin nah kcha 21 hngüp ung Bawiphaya kchüh lah maamah khngih on a täng ah Pe Cing ah htet neh a kshi gui ka vai phäh ah Missa gän ap ci gui.

Add new comment

10 + 3 =