Yèisu no kchààng shing kphlì chü ci.

Mark:1:14-20

Yèisu no kchààng shing kphlì chü ci (Mt 4:12-22; Lk 4:14-15; 5:1-11)

14 Yohàn ami chúm kòn ah Yèisu cu Galilee khò ah lo ne Kkhaanpùghǘ ah yèi tu vai ah kchü kní a pyéin lo cu 15 “Khngǘp ngkyǜǜm lo pyi ci. Kkhaanpùghǘ ah khò ng’et lo ci. Ngyu ba u ne yèi tu vai ah kchü yùm vä” ci ci. 16 Galilee tuinú pèi ah a hteih yah ung Simon lah a nà Andrew cu tuinú ung ngvài vòi ni hleih hngu goi ci. 17 Yèisu no phih “Ka hngú ah na läk nä. Kchààng gùi pha ca ka ning pyààng goi khai,” ci ci. 18 Ngani cu ngvài gùi nong ghüt ni ne a ktén ah a hngú ah läk ci goi. 19 A cun ungkano hteit ba shä̀ng neta Zebedee ah htá goi Yákùk lah a nà Yohàn cun phih nghlekko kkhaan ah ngvài pyààng ni hleih hngu goi ne ngani phih a ktén ah chü goi ci. 20 Ngani phih ani pá Zebedae cu ami ghüh gùi mah ah nghlekko kkhaan ah nong ghüt ni ne a hngú ah läk tu ci goi.

Add new comment

8 + 5 =