Khanpughi ah mgeinnak a mtängnak moong kthum

Luke 15: 1 - 10

Cun yah ung, ngui kphlam k'lok gui ni, kchang kshe gui ni cu Boi Yeisu ngngai tu vai ne a pei ah lo tu u hleih Pharisee gui lah kchümcäikshüm gui no lo u ne "Shin ah kchaang cu katmeh gui, yeina gui ne ngami gui on vuun ne eio tu ci," ci ne mshukkcha ne pyein ci gui. Cun ah kya chüta Yeisu no phih ngami gui am mtumtäng ne pyein ci.

"Nangmi gui ungka tumat ku cu a shäm te ah hto phya ungka tumat a maih vai hlü ung, a hngei hto kkokipleikko cu bung ah nong ghüt ein ne maih ca hto tumat cu a hnguh ba güt, shui ba vai ne kä hteih ah om düt khai ang, A hnguh lo ba ung yei tu ne puleng ei ne a im ah a gok lo ba ung a teihpüi ktu lah a ngkhokchang gui cu chü gui ne "Na yei tupüi vä. Maih te ca hto cuh ka hngu ba ci nei," ci ne pyein man ci. A cun ah hlo ah ami ngyu ba vai ah kat kä om ca kchang kkokipleikko ah phäh ah yei tu ah tah, ngyungyon ba ca kchang tumat hta ah phäh ah khanmopi ah yei tu vai da tu ba khai nei, ci ne ka ning mthein tu gui.

Add new comment

12 + 0 =