Acoya lah Bikboi

 Mindat  CSO  Päi Mang Om, Phäi Ngthang Kkhe lah Phäi Mang Ghung ni naw Commpany mdüih neh Bikboi gählei vai ah Acoyah lam ah ami m'thein law ah mawng Phäi Mang Om am ngshi kthäh nak ah kya ci.  

Add new comment

6 + 6 =