K'cho khaw ng'gi lah M'va khaw ng'gi ah a mawng

     K'cho khaw ng'gi lah M'va khaw ng'gi ami m'cha nak kä yum ci gui ah Shaw Aung Hta pigaw k'om gui lah Mindat manggaw k'om CSO / CNLD / lah Shaw Shaw Aung Hta pigaw k'om gui naw Mindat mang gaw ung ng'bum u neh Acoyah naw a mhat vai ah m'läi m'khan neh 22/12/2020 ung pyein ci gui. A mi pyein ah amawng cuh mawng k'phli law ci. 1. K'cho khaw ah kya ci ah Shaw Aung Hta pigaw Makoi khaw Thilin mang gaw ung kä mi m'dawn vai 2. K'cho khaw lah M'va khaw ah ng'gi cuh kum 1948 ung Acoyah naw a pyan man ah täng ah ami pyan ba vai 3. Shaw Aung Hta pigaw k'om gui Saw Mang gaw M'taga im ah ami ng'lawh ng'chan hlak gui kä om en vai 4. NLD Acoyah naw K'cho khaw m'dek a kya ba vai ah bi a bi vai ci ah amawng k'phli on m'läng m'khan ci gui. 

   

   

Add new comment

10 + 7 =