Khanpughi ah tüi pyan gui m'htei vai ah k'cha

1st September - 4th October cuh kho m'dek m'htei vai k'cha

Papashangpughang Francis no khong mang hleih a thindaw khawng mang ci gui ng'bum neh Khanpughi ah tüi pyan m'htei vai among cuh 1st September ung ka noh 4th October ung kchüt hleih bi vai ci ci gui. October a k'phli nak cuh bä ca Francis Assisi ah poi khngüp ung ng'phleh khai a kya ci. Tüi pyan gui avan cuh Khanpughi ah ni bä nak m'dang ciah kya hleih mi m'htei vai hlü ci.

Bä ca Francis Assisi cuh shing ghing k'khei pai k'phyu k'kha gui on Khanpughi m'tam ciah kya ci. Yei nak gui neh m'htei gui ci. Cun a kya hleih ani mi thei bang tu vai ah kya ci.

Add new comment

6 + 10 =