Khaw chi no a m'di m'dap gui.

M'tung k'cho khaw, Mindat mang-go ung kyong-khui (100) phlän ci ng'bum neh a mi om nak ah (camp) cuh yan-hta k'hngüp yah ung khaw chi lok ci no a m'di-m'dap yop ah kyak ci.
17.4.2022, Sunday k'hngüp ung Mindat mang-go ung ng'tung-ng'-ah nak om hleih a mi k'pyu im nong ghüt neh dong neh a mi om nak ah (refugee camp) cuh khaw chi lok ci no a m'di yop ciah pyein ci gui.
Ng'tuk nak a om ah phäh ah k'chang gui du-dong yai-ca neh gein vai neh a mi om ah k'khan ah khaw chi khaw k'aa ah phäh ah phih kchang gui du dong yai ca ci gui ah kya hleih a van no ng'lung na neh mi gunh tot tu gui u neh mi k'tai güi tu pe gui ko.

Add new comment

2 + 12 =