Khaw m'dek m'htei vai ah mong.

Shin ah 2022 kum, September k'cha a k'tük k'hngüp (1) ung ka no October k'cha a k'phli k'hngüp (4)  ah chüt ah  (Season of creation) ah (theme) cuh "Listen to  the voice of creation" ciah kyak ci.
Season of creaton ci cuh k'khanpughi ah gui, a k'tung pi ah mi om nak ah khaw m'dek mi pyam tham vai ah mi bi loh vai ah phäh ah kyak ci.
A cun ah kya hleih tuh shu kum ung a k'tung pi ah ng'ngaih tüh neh mi bi loh vai cuh "Listen to the voice of creation" ciah khanpughi no a tüi pyan gui ah k'aw ng'ngaih vai ciah pyein ci gui ah kyak ci.
Septemper k'cha 1 ung ka no October k'cha 4 k'hngüp cuh k'chang gui a van, a k'tung pi ah Christians gui a van no mi om nak ah kkhaw m'dek ka vai a k'tung ah mi k'tai güi neh mi om nak ah khaw m'dek mi k'htei vai ah phäh ah shin ah k'hngüp a mi khät ah kyak ci.
Papashangpughang Francis no phih a shih ah Septemper k'cha 1 k'hngüp ka no October k'cha 4 k'hngüp ung a khaw k'dek ka vai ah a tung ah mi k'tai güi vai ah na chüi thäm gui ca kyak ci.
#twitter

Add new comment

3 + 3 =