Khaw ng'ling aih neh mei k'lo no a uih gui ah mong.

Europe khaw, France ghuin khaw ah kyüih kyok vai ah mei k'lo no khaw bung (forest) gui (7,000 hectares or 17,300 acres) cuh ui yop neh k'chang gui cun phih a k'daa ui ci ciah pyein ci gui.
A cun ah mei ui hleh ghuin khaw a hei gui no phih mei k'hngim nak ung a gung tot gui ci ciah Francis ghuin khaw khong bang ca President Emmanuel Macron no pyein ca kyak ci.
Europe khaw ung, France ghuin khaw ah kyüih kyok vai ah mei k'lo no k'chang phya-gha (1000) vai cuh a uih ah kya neh, a cun ah mei k'lo a uih cuh khaw a kya ah a ng'ling ah phäh ah kya ci ciah a mi pyein cah kyak ci.
A cun ah mei k'lo no k'chang gui ah a mi k'phu im gui a daa ui ca kya neh, k'chang (100000 vai cuh phih a k'pyu im nong ghüt neh a phe ah dong yop ci gui ah kyak ci. Cun bäng ah kä kya neh, a mi khaw bung gui a k'daa cun phih mei no a uih yop ah kyak ci.
Mei k'hngim ci gui (Firefighters) no lei-yin gui (specialist aircraft) ung ka no tui on shoi neh k'thaa na neh a mi k'hngim hte cun phih khaw chi neh, khaw a ng'ling aih hlu ah mei k'hngim ci gui gui no phih kä m'chüt ci gui ciah pyein ci gui.
A cun ah mei k'lo ui hleih yai ca neh a mi kya tu pang ah phih Germany, Greece, Poland, lah Romania ghuin khaw gui no mei a mi k'hngim nak ung a mi gung tot tu gui ah phäh ah France ghuin haw khong bang ca a ng'vai hta French President Macron no yei tuk ca pyein ci.
A van no ng'lung na neh a mi k'hngim hte phih, k'hngim neh kä m'chüt ci ghui ah kyak ci ciah pyein ci gui.
https://bit.ly/3JTSkuO

Add new comment

1 + 3 =