Khawtui k'khaw k'aa ah a mong.

Papashangpughang no Tonga khaw,Pacific Island ung  (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai) vocano ciah Mi-tong phu lok ci no  tsunami tui-nu pum hlak hleih, a cun no a ploh gui ah k'chang gui ka vai ah k'tai-güi tu pei gui vai ah pyein ci.

A cun nah Tonga Island khaw ung om ca k'chang gui ka vai ah phäh a mät Papashangpughang no phih k'tai-güi nak hlu on ka ät pui  gui ci ciah pyin ci.

A cun ah Mi-tong (underwater vocano) cuh a shin ah k'cha (15) k'hngüp phu neh, khaw-chi k'gai lah tui pum hlak hleih k'chang k'tum shik ca kyak ci.

A mi k'phu-im gui ni, a mi khoh-tang gui a k'daa cun phih di-dam yap ci ciah pyein ci gui.

Add new comment

10 + 4 =