K'khanpughi no a tüi-pyan gui m'htei vai.

September k'cha a htük hngüp (1) cuh (World Day of Prayer for Creation) ciah k'khanpughi no a tüi-pyan gui cuh k'khawm'dek khan ah mi om ciah k'chang gui van no m'htei neh ghuin vai ah phäh ah suh-shan k'tai-güi nak ah k'hngüp ah kyak ci. A shin ah hngüp cuh (1989) September k'cha (1) hngüp ung Orthodox Christian gui no a htük ah a mi bi lo ma ah kyak ci. Catholic a htin-taw no phih (2015) kum ung tün neh a cun ah hngüp cuh läk ne bi lo tu ciah kyak ci. A cun ah (World Day of Prayer for the care of Creation) cuh 2018 kum ung, Assisi mang-go ung a k'ma pi bäh ah ng'bum neh k'tai-güi nak cuh bik ci gui ah kyak ci. K'khanpughi no a tün-pyan gui cuh a van no mi m'htei ko.

 

Add new comment

17 + 1 =