March k'cha (21) hngüp cuh (International Day of Forests) ah kayk ci.

 

March k'cha a m'ku-lei-ät k'hngüp (21) cuh  International Day of Forests ciah shing ghüng gui m'htei vai ah k'hngüp ciah United Nations (UN) ng'bum no k'hngüp a khät ah kyak ci.

Shin ah International Day of Forests ciah shing ghüng gui m'htei vai ah k'hngüp ciah United Nations (UN) ng'bum no 2013 kum, March k'cha 21 k'hngüp ung tün neh ma pi bäih neh a bi lo ah kayk ci.

International Day of Forests ciah shing ghüng gui m'htei vai ah k'hngüp a mi khät ah a mi müceng nak cuh i ang ci ung, mik mi k'chang gui mi ghün om nak ung shing ghüng gui a kya yah hlü ah  mong lah shing ghüng gui a di-dam lo gui cuh mi ng'ngaih nak vai ah phäh ah kyak ci.

Khaw m'dek pum ung, k'chang gui (1.6 billion) cuh a k'hngüp tä hleih a mi ei awk, hlui ei  vai  gui cuh, shing ghüng gui u-pa u neh, ghüng om ci gui ah kyak ci. Cun mäng ah kä kha neh, shing ghüng gui cuh im om nak ah khaw k'dek ka vai ah phäh ah phih a kya ah hlü ca kyak ci.

Shing ghüng gui cuh mi mik k'chang gui ka vai ah phäh bäng ah kä kha hleh, khaw m'dek khan ah om ca a hngun-k'ghüng gui a van ka vai ah phäh ah a kyak ah hlü ca kyak ci. I ah kya hleih ci ung, k'pyu im mi coh nak vai ni, tui ni, khaw chi ni, a k'ni ah mi gah hing vai lah a hngun-k'ghüng gui ah a mi ghü-om hing vai phäh ah, shing ghüng gui no na pyan pe gui ca kya hleih a van no shing ghüng gui mi geit neh, mi m'htei vai hlü ca kyak ci.

 

Add new comment

9 + 8 =