March k'cha (22) cuh (World Water Day) ciah "Tui" ah k'hngüp ah kyak ci.

March k'cha (22) k'hngüp cuh (World Water Day) ciah "Tui" ah k'hngüp ci neh bi loh vai ah United Nations (UN) ng'bum no k'hngüp a khät ah kyak ci.

(World Water Day) ciah "Tui" ah k'hngüp ci neh bi loh hlu ah, tui cuh, ei awh tung mang nak vai ni, ng'get-ko nak vai ni, k'chang gui ah mi gai-gong nak vai lah environment ciah khaw m'dek k'pei-ng'leng ka vai ah phäh ah kä om ung kä kya tuk cang khai ah hlü ca a mong cu ng'gaih na neh tah, a van no tui m'htei vai ah phäh ah kyak ci.

(World Water Day) ciah "Tui" ah k'hngüp mi bi lo ah a k'tung pi ah büiceng nak cuh i ang ci ung, chang päng no theng-thap ca tui cuh ng'lok hleih a gah hing vai ah phäh lah, tui khong gui m'htei vai, tui theing khai ah pyan vai ah phäh ah kyak ci.

(World Water Day) ciah "Tui" ah k'hngüp cuh a kum täi hleih bi vai ciah, 1991 kum, December k'cha 22 k'hngüp ung ah, UN k'ng'bum no k'hngüp khät lo ma neh, 1993 kum, Deeember k'cha ung, (World Water Day) ciah "Tui" ah k'hngüp cuh ma pi k'bäih neh a mi bi lo ma ah kayk ci.

 

 

 

Add new comment

3 + 8 =