Mi om nak ah mi khaw m'dek mi m'htei ko.

Mi om nak ah khaw m'dek k'pei-ng'leng m'htei vai cuh k'chang tumat bäng, k'chang a m'shah bäng no a bi loh vai ah mamong ah kä kyak ci. Mi om nak ah mi khaw m'dek mi ghuin m'htei vai cuh k'chang päng van ah bi loh vai ah mamong ah kyak ci. A cun ah kya hleih, shing ghüng gopai, k'phu-k'kha k'chi-hla gui lah mi om nak ah mi khaw m'dek mi ghuin m'htei vai cuh k'chang päng van no mi  bi loh vai hlü ca kyak ci.

Add new comment

16 + 2 =