November k'cha a k'chuk nak (6) cuh International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict k'hngüp ah kyak ci.

Tuh-ngoi november k'cha a k'chuk nak (6) cuh International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict k'hngüp ciah United Nations (UN) ng'bum no k'hngüp a khät ah kya ci.
Shin ah (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) ng'hngüp a mi bi ah a k'tung pi ah a mi büiceng nak cuh i ang ci ung, ng'tung-ah nak gui ah phäh ah khaw m'dek k'pei na'gleng a di-dam nak kä om en khai ah thä-hla pyein-hlak neh bi-loh vai ah phäh ah kyak ci.
Ng'tung-ah nak gui ah phäh ah khaw m'dek k'pei na'gleng a di-dam nak kä om en vai ah biloh vai ah k'hngüp bi hlu ah ng'tung-ah nak kä nik ca mong lah, ng'tung-ah nak a om ah phäh ah khaw m'dek k'pei ng'leng di-dam ca mong cuh k'chang gui no hnguh-hmat lok khai gui ah kyak ci.
I ah kya hleih ci ung, ng'tung-ah nak gui a om ah phäh ah geit-ko ei-awk gui ni, tui ni, shing güng m'tai gui ni, khaw gui ni cuh di-dam ca kyak ci.
Shin ah International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict k'hngüp ciah, ng'tung-ah nak gui ah phäh ah khaw m'dek k'pei na'gleng a di-dam nak kä om en vai ah biloh vai ah k'hngüp cuh, 2001 kum, November k'cha a k'hmaa nak (5) ung, United Nations ng'bum no a kum täi hleih November k'cha a k'chuk nak (6) ung bi vai ciah tünpong neh k'hngüp a khät ah kyak ci.

Add new comment

4 + 7 =