October k'cha 13 nak cuh (International Day for Disaster Risk Reduction)  k'hngüpah kyak ci.

 

October k'cha gha-lei-k'thum nak 13 cuh (International Day for Disaster Risk Reduction) ciah United Nations ng'bum no k'hngüp a khät ah kyak ci.

Shin ah k'hngüp a mi khät ah a k'tung pi ah a mi büiceng nak cuh i ang ci ung, tui-mei ni, khaw chi ni, shih-p- a thüng ni, tui a bum ni, m'dek a min gui no k'chang gui ah ngun ni, khoh tang gui ni lah a hngun k'ghüng gui  a m'di m'dap nak gui a kyen lo vai ah thä-hla neh bi loh vai ah phäh ah kyak ci.

Cu kon ah, shin ah (International Day for Disaster Risk Reduction)  k'hngüp bi hlu ah tui-mei ni, khaw chi ni, shih-p- a thüng ni, tui a bum ni, m'dek a min gui ah phäh ah lam bai shhi-kyuk ci gui ni, a di-dam nak gui ung guin-tot tu gui neh ng'bing loh ci gui ah k'chang gui (volunteers) gui cun phih shüm hmat nak gui vai ah phäh ah kyak ci.

Shin ah  (International Day for Disaster Risk Reduction)  k'hngüp cuh 1989 kum ung tün neh bi loh vai ah a mi tün pong lo nak ung ka no, 2009 kum ung ka no tün neh, a kum täi hleih October k'cha 13 k'hngüp täi hleih (International Day for Disaster Risk Reduction) bi vai ciah a mi k'bäi ah kyak ci.

Add new comment

11 + 6 =