Shing ghüng geit vai hlü ci.

Shing ghüng mi geit ko neh khaw m'dek mi m'htei cuh ngoi ah mi hta ng'shon gui ka vai ah ng'hngaih-u nak (hope) cuh mi geit ko pe gui ah kyak ci.

Shing ghüng mi geit ko cuh ngoi ah ka vai mi bi loh, mi pyan tham ah kyak ci.

A cun ah kya hleih, a k'om pui ah shing ghüng gopai gui kä mi m'di m'dap en neh, mi m'htei vai lah shing ghüng mi geit ko vai hlü ci.

 

Add new comment

7 + 10 =