Singapor ghuin khaw ung shing ghüng a mi get ah mong.

Singapor ghuin khaw ah Catholic yum tu ng'bum gui no "One Million Trees Movement" ciah shingghüng a k'daa a mi get vai ah büceng neh a mi bi loh nak ung September k'cah 28 ng'hngüp ung shing ghüng gui get ci gui ah kyak ci.

A cun ah "OneMillionTrees movement" ciah shing ghüng a k'daa get vai ah büiceng neh a mi bi loh nak ung 2022 kum ung ka no, 2030 kum ah chüt ung Singapor ghuinkhaw ung om ca mang go gui a van ung shing ghüng (one million) a mi get hing vai ah büceng neh a mi bi loh ah kyak ci.

Cun ah a mi bi loh ah a mi büiceng nak cuh i ang ci ung, ghuin khaw pum ung om ca k'chang gui lah shing ghüng gopai, k'pyhu-k'kha k'chi-hla a hngun k'ghüng gui päng a van a mi om ih, ghün om nak a ni bä lo pi hti vai ah phäh ah kyak ci.

Shing ghüng get ci gui ah parish bawiphaya lah pa-hta k'chang gui ng'bum ah mui m'dang nak.

St. Ignatius Parish Parish bawiphaya no k'tai güi nak on tün hleih pa-hta k'chang gui (Parishinors) k'phli-kyip (40) no shing ghüng gui get ci gui ah kayk ci.

A cun ah bawiphaya lah pa-hta k'chang gui no shing ghüng gui a däm ni, a k'hlaa ni a van a ng'don ah k'hma-kyip (50) get ci gui ah kyak ci.

A shin ah shing ghüng gui a mi get cuh (the Season of Creation 2022) ciah September k'cah a tük nak 1 ung ka no October k'cha a k'phli nak 4 ah chüt ah (World Day of Prayer for the Care of Creation) ci neh k'khanpughi ah tüipyan gui ghung m'htei neh k'tai güi vai ah a mi pyein nak ung a mi ät tu hlu ah a mi bi loh ah kyak ci.

 

Add new comment

5 + 13 =