Tuh goi May k'cha 22 k'hngüp cuh (The International Day for Biological Diversity) k'hngüp ah kyak ci.

Tuh-goi May k'cha a m'ku-lei-goi k'hngüp (22) cuh (The International Day for Biological Diversity) hngüp ciah United Nations (UN) ng'bum no k'hngüp a khät ah kyak ci.
(The International Day for Biological Diversity) ci cuh, khaw m'dek khan pum ung om ca shing ghüng-go gui lah, a hngun-k'güng gui ghung-m'htei neh khaw m'dek k'pei-ng'leng kä di-dam en khai ah mi m'htei vai ah phäh ah kyak ci.Biodiversity
Shin ah The International Day for Biological Diversity k'hngüp cuh, 1992 kum, May k'cha 22 k'hngüp ung tün neh, a kum täi hlei ghuin-khaw a van no bi vai ah United Nations (UN) ng'bum no a kät ah kyak ci.

Add new comment

6 + 0 =