Tuh ngoi (International Day of Women and Girls in science) k'hngüp.

Tuh ngoi February k'cha a gha-lei-ät nak (11) cuh (International Day of Women and Girls in science) ci neh a mi pyein ah Science ung a mi ng'thei ng'thang bi loh nak ung k'hngu mi gui phih a van on ät neh a mi bi loh nak tu cuh k'bäi nak ah k'hngüp ciah UN ng' bum no a khät ah k'hngüp ah k;yak ci.

A shin ah cience ung a mi ng'thei ng'thang bi loh nak ung k'hngu mi gui phih a van on ät neh a mi bi loh nak tu cuh k'bäi nak ah k'hngüp  cuh kum (2015) ung tün neh (SDGs) ciah (the united nations Sustainable Goals) no a bi bi ah kyak ci.

A shin ah a mi bi loh nak ung a mi bü-ceng nak cuh  “Leave no one behind” ciah a u phih kä k'poih en güt hleih k'chang päng a van a i lam täng ah phih  hlüng tai vai ci neh a mi bi loh nak ah kyak ci.

K'chang gui ah ni bä hlüng tai nak vai bi loh vai ah phäh ah k'hngu mi k'paa mi a van ng'coih neh bi loh hngün thoh vai ah a mi ng'ngaih k'täh nak on a shin ah k'hngüp a mi khät ah kyak ci.

I ah kya hleih ci ung, k'hngu mi lah k'paa mi ng'khoi ng'chei neh mi om nak no mi hang hlüng tai nak vai hlü cuh na m'sho k'shi gui ca kyak ci ciah kyak hleih a cun nah kä kya en khai ah mi ng'bi ng'loh vai hlü ca kyak ci ciah pyein ci gui.

https://bit.ly/3svF0Ex

 

Add new comment

3 + 16 =