Christu thei bang nak

Christu thei bang nak a mong
Christian Canca ngon a aming thang pi ca Thomas A kampis noh a m’cäi ä nak among däm tumat.
Bawi Christu thei bang nak lah kho m’dek khoh tang gui cuh a-khaw-ghang bang bang a kya ci. Kei na läk ci cuh a hngüp nak ung kä hteit khai (Jn 7:12). Bawi Christu noh amät a ghün-lu lah hngün thoh gui thei bang tu vai ah a na m’cäi ä gui ah kya ci. Bawi Jesu ah ghün-lu thei bang tu cuh mikmi ah a k’tung pi ah ng’thei tham nak a kya ci. Bawi Christu ah m’thei thang cuh thei theing ca k’chang gui avan a tah bä tu ba ca kya ci. A ni yah hün m’lung gah ci cuh ng’thup neh om ca ei lung hngu khai. Bawi Christu ah ng’thu yum ci noh a ghün-lu pum ng’hlat khai ah pyang tham ci. Puko k’thum Khanpughi tumat among nang ng’cuh hnging ung phih Khanpughi ah m’lung kä om ung a I kya khai ang? Nik ca ghün-lu noh vah k’chang m’ghün ca kya ci. Khanpughi a ng’thu avan mat neh tah Khanpughi ah m’hngi nak kä om ung a I mong khai ang? A kho lä bang bang, a kho lä bang bang, avan a kho lä bang bang ( Quohelet 1:2). Khanpuhgi m’hngi pi lah a phan a om bang vah bä ci. Shin cuh a hlüng pi hnguh mat nak a kya ci. Di dam khai ah kho m’dek khoh tang shui lei cuh a kho lä bang nei.

Add new comment

1 + 1 =