Christu thei bang nak among k'chuk nak

Kä khin ka hleih yum m'hngi among
Ami m'lung m'däm ci gui cuh ami m'lung kä dim kiap ci. Yum m'hngi nak be neh kä dim kyap ba ci.

Add new comment

4 + 1 =