Christu thei bang nak among k'chüit

Imitation of Christ – part 7

A kho lä äp nak among lah m’lung m’däm nak naung vai among

K’chang gui, a hngun ghüng gui un gap nak tha ci cuh a kho lä düit nei. Bawi Christu m’hni a phäh k’chang gui ah phan na om vail ah kho m’dek a khan a du neh om vai kä ng’a en nä. Na mät noh na mät kä ä pen neh khanpughi äp ä. Na m’chüt hnging a na bi ung Khanpughi noh kaungci ning pek khai. K’chang gui ah vüng va nak lah na mät a hmat kä na äp vai. A mät noh a mät a I yah po ng’ngai ci gui m’shuk cha neh yok na ci gui m’hlüm tai ca khanpughi ah nib ä nak na äp tub a vai. Khoh tang lah tehpüi gui ung kä na läng tai vai. Bä tub a ci amät mät pek hlü neh pek hnging ca Khanpughi ung hlüng tai bä mang ngä. Ka I hta ghoi ge nak diut on kyung kye di man ca na bum kyä ah kä na m’nai vai. A nib ä ning pek ci ah Khanpughi ung a nik bä ning pek ciah khanpughi ung kä na pe cek vai. K’chang ung om ci päng hmat ca Khanpughi ah ma yah kä na kat pen tu vai ah na mät noh na mä ka na yum vai. K’chang gui m’ye ci noh Bawi kä m’ye shan neh k’chang a m’cha m’lang nak lah khanpughi ah m’cha m’lang nak kä täng ci ah kya hleih na bi loh a phäh a kä nang yum vai. Nang ung m’lung m’nem nak a om vai nang nga tah bä tub a ci gui ah nang ng’ngaih vai. Na mät noh namät a k’she pi ah na tha yah phäh a kä na di khai. M’lung yo nem nak cuh dim kyäp nak om neh m’lung m’däm ci gui ung vam neng nak om ci.

 

Add new comment

1 + 4 =