Christu yum lah bi loh nak

Bawi Jesu Christu ah m'thei gui 

Mikmi Christian gui cuh Bawi Jesu ah k'chü m'kha yum neh mi läk ci ah kya ci. Bawi Jesu ah k'chü m'cäi läk cuh ani yum a kya ci. Christu cuh mikmi ah ghün nak mi om-it nak a kya ci. 

Zùm lah bi.

 Ka phäí-nàü gùi aw, k’chàng tumat nawh, kei ka zùm ci, ci neh a piéin-ung phih, i, kä bi neh a om düit ung i gah khai ang? Cun-ah a zùmnák bäng nawh, cun-ah k’chàng cuh, k’phión khai ang? 15 Hlui-ah k’plùi neh ei-ah cói ci gùi-ah phäí-nàü, nú bè gùi-àm, 16 Nangmí-ung kah, tumat kù nawh, a i phih, kä péit-èin gùi-ah, phü neh ei vä, oh hleih hlùi vä, zèi neh hteit vä, ci-ah, a piéin düit-ung, i-ah màwng khai ang?

17 A cun-a hlaw-ah, a m’cäi läknák awn, kä m’cha-ah, zùmnák düit cuh màwng-ät htá-bäng-ah kia neh a k’sì awn täng ci néi. 18 Cun kon-ah phih, piéin bà ung nang cuh, na zùm düit ci. Kei nawh läk neh ka bi ci. Cun-ah a kia- ung na läk, na bi kä om ci-ah, na zùm cuh, na k’hmuh tu-ä. Kei nawh ka läk, ka bi-awn, ka zùm cuh ka ning k’hmuh tu-khai, ci-ah piéin vai phih om ci. 19 Nang nawh, Khãnpùghí tumat bäng om ci-ah, na zùm ci. Khaw k’sé gùi nawh phih, zùm tu ci gùi. Cun phih, kiüh neh zùm ci gùi. 20 Vekha neh ng’séi düit ci-ah k’chàng-ung, läk neh kä bi-ah zùm düit cuh a k’sì vai hlü-ah a kia cuh na hmat hlü ci ang? 21 Mi Pá Abraham nawh, a mät-ah htá Issac cuh vòih ’peh neh a m’àp law zah ung läk neh a binák awn, ng’súng-hngéinák gah ci-ah, kä kia ci ang? 22 Zùm-nák cuh läk neh bi-awn, m’khah ung ng’kiüm-bé ci-ah hnguh vai, hmat vai-ah kia ci. 

Add new comment

16 + 1 =